Onze koers: vernieuwen en verbinden

Van de klimaatcrisis tot de digitalisering van ons leven: als universiteit staan we middenin een steeds complexere samenleving die snel verandert. Hoe kunnen we onszelf vernieuwen en met ons onderzoek bijdragen aan al die ingewikkelde vraagstukken? Goed en vruchtbaar samenwerken is essentieel. Daarom kiezen we in ons nieuwe strategisch plan (Vernieuwen en verbinden – 2022-2027) voor het verstevigen van verbindingen: tussen wetenschapsgebieden, met de samenleving en binnen onze universitaire gemeenschap. Zo blijven we vernieuwend en toonaangevend, en vergroten we onze maatschappelijke en wetenschappelijke impact.

Verbindingen

Met het verstevigen van de verbindingen kunnen we meer connecties tussen wetenschapsgebieden maken, samen met anderen nieuwe kansen en mogelijkheden creëren voor onderzoek en onderwijs, de wisselwerking tussen onze universiteit en de samenleving verdiepen, en werken aan een sterke universitaire gemeenschap. Zo blijven we vernieuwend en toonaangevend, en vergroten we onze maatschappelijke en wetenschappelijke impact.

De volgende verbindingen zijn de komende jaren leidend:

Verbindingen tussen wetenschapsgebieden

Onze brede onderzoeksuniversiteit biedt optimale kansen voor allerlei nieuwe combinaties van wetenschap en nieuwe interdisciplinaire vormen van onderzoek. Een gedegen disciplinaire basis maakt sterke interdisciplinaire ontwikkeling mogelijk.

Verbindingen tussen universiteit en samenleving

Om onze positieve bijdrage aan de maatschappij te vergroten, is meer interactie en samenwerking nodig met de samenleving vanuit de vraagstukken die daar spelen. Al onze wetenschapsgebieden hebben daarin een waardevolle rol. Zo kunnen we onze studenten ook meer mogelijkheden bieden om ervaring op te doen met onderzoek en onderwijs waarin maatschappelijke uitdagingen centraal staan.

Verbindingen binnen onze universitaire gemeenschap

Succesvolle verbindingen vallen of staan met succesvolle en inclusieve samenwerkingen binnen de universiteit. In plaats van een 'ik-cultuur' is er meer een 'wij-cultuur' nodig met meer oog voor de menselijke maat en waarin we elkaar inspireren en verrijken.

Vanuit deze drie verbindingen zijn we tot zes strategische ambities met bijbehorende actielijnen gekomen. Deze ambities en actielijnen geven de komende jaren richting aan de keuzes die we maken en de activiteiten die we inzetten.

Kernwaarden

Wie deel uitmaakt van onze universitaire gemeenschap onderschrijft onze vier kernwaarden: Verbindend, Vernieuwend, Verantwoordelijk en Vrij. Deze kernwaarden komen voort uit ons motto Praesidium Libertatis (bolwerk van vrijheid) en uit onze Leidse academische identiteit en cultuur.

De kernwaarden zijn gelijkwaardig aan elkaar en geven richting aan ons gedrag en handelen, de keuzes die we maken en de samenwerkingen die we aangaan. De kernwaarden zijn daarmee geen doelen op zich, maar ondersteunend aan onze strategie en ambities, en de beweging die daarvoor nodig is.

Kernwaarden

Ambities

Om verbindingen tussen disciplines, tussen universiteit en samenleving, en binnen onze universitaire gemeenschap te verstevigen, werken we de komende jaren aan zes strategische ambities:

Doorlopende thema's

De ambities in het nieuwe strategisch plan staan in 2022-2027 centraal. Daarnaast blijven onze ‘doorlopende ontwikkelthema’s’ van belang. Deze thema’s werken door in onze ambities voor onderwijs, onderzoek én organisatie, en overstijgen de looptijd van onze strategische plannen. We onderscheiden vijf doorlopende ontwikkelthema’s:

Digitalisering

Mede door de coronacrisis zijn digitale toepassingen niet langer voornamelijk ondersteunend, maar inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van het onderwijs- en onderzoeksproces en het nieuwe werken. We beschouwen digitalisering als een instrument om onze ambities te bereiken. Vanuit onze Digitaliseringsstrategie Onderwijs, met bijbehorende uitvoeringsagenda, geven we verder vorm aan een blended university – waarbij de fysieke ontmoeting steeds het hart van ons onderwijs en onderzoek blijft vormen.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Onze Duurzaamheidsvisie 2030 vormt het vertrekpunt voor een nieuw uitvoeringsprogramma met doelstellingen en activiteiten voor de periode 2022-2026. De kern van deze visie is het werken aan een duurzame studeer- en werkomgeving die, zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap, inspireert en mobiliseert tot het (verder) realiseren van een positieve, maatschappelijke impact. We ontwikkelen onze bestaande duurzaamheidsinitiatieven door tot een integrale aanpak die zichtbaar is in de gehele organisatie en in al ons onderwijs en onderzoek.

Diversiteit en inclusie

De Universiteit Leiden staat voor inclusiviteit en diversiteit. We willen een open gemeenschap zijn waarin iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. Een inclusieve academische gemeenschap draagt bij aan innovatief en vooruitstrevend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het creëren van zo'n inclusieve gemeenschap vraagt om een integrale aanpak, die leidt tot een cultuuromslag in onderwijs, onderzoek, bestuur en leiderschap. Daarmee worden diversiteit en inclusie een vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse (werk- en studie-)praktijk. Ons Werkplan Diversiteit & Inclusie geeft daarbij richting aan het universitaire D&I-beleid.

Internationalisering

Wetenschap stopt niet bij de landsgrenzen. Met onze internationaliseringsagenda willen we onze internationale positie op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie verder uitbouwen. Onze universiteit fungeert daarbij als local hub for global challenges. We leiden zowel Nederlandse als internationale studenten op tot wereldburgers, waarbij we focussen op (maatschappelijke) vraagstukken dichtbij en ver weg. We maken in ons onderzoek en onderwijs dankbaar gebruik van de kennis en inzichten die voortvloeien uit het verbinden van nationale en internationale perspectieven.

Campus van de toekomst

Het combineren van fysiek en online onderwijs biedt kansen voor vernieuwend onderwijs en creëert veel flexibiliteit. Daarom is het van belang dat bij de inrichting van onze werk- en onderwijsruimtes rekening gehouden wordt met nieuwe gebruikersbehoeften. Waardevolle samenwerking tussen disciplines, bijvoorbeeld binnen de Social Sciences & Humanities-labs en gezamenlijke faciliteiten zoals geavanceerde opnameruimten voor video's, stimuleren ontmoetingen en verbindingen van onderzoek en onderwijs. In ons programma Campus van de Toekomst komen huisvesting, het nieuwe werken, blended onderwijs en gedeelde faciliteiten voor onderzoek bij elkaar.